Torup Sogn (Aalborg Amt)

Torup Sogn (Aalborg Amt)

Historisk info om Torup Sogn, et sogn i Rebild Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Rebild Kommune; til Kommunalreformen i 1970 la det i Hellum Herred (Aalborg Amt). Jeg sognet ligger Torup Kirke.

Som medlem av www.danskeaner.dk kan du se pa / etterl gts tavler for de personer som er tilknyttet sognet via denne listen.

Pr ster tilknyttet sognet.

Indsetting ar og navn. kilde Wibergs prestehistorie m.f. Ytterligere informasjon om person og familieforhold finnes i dansker.

15 ?? Poul Andersen 15 ?? Jesper Christensen 1584 Jesper Jensen 15 ?? Jens Nielsen 1599 Espen Jensen (Welling) 1638 Anders Jensen Gjerding 1657 Bertel Andersen Schytte 1674 Jorgen Andersen Brondum 1700 Peder Hansen 1701 Jens Pedersen Thornam 1726 Hans Christiansen Stevelin 1727 Hans Pedersen Rosenkilde 1758 Niels Jacob Hansen Rosenkilde 1789 Andreas Jungersen 1818 Jorgen Holger Andreas Jungersen 1828 Henrik Wederkinch Tetens 1850 Adolph Jeremias Moller Secher 1857 Peter Estrup Jungersen 1869 Anders Sandoe Orsted Petersen.

Folgende beskrivelse av Torup Sogn er fra Trap Danmark 3 utgave.

Torup Sogn, Anneks til Brondum, omgitt av dette og det andre Anneks Siem, Fr r Sogn og Hindsted Hrd. (St.-Arden og Astrup S.). Kirken, mod O., Ligger omtr. 3 1/2 Mil S. for Aalborg. De hoyeste og bakkede jordene (Kjeldinghede Bakker, 254 F., 80 M.) ere skarpsandede. Ved Sydgr nsen den omtr. 390 Td. Ld. lagre Madum So, hvor storest delen horer til Sognet. En Del Skov (Hellum Sk.).

Fladeindholdet 1896: 3048 Td. Ld., Hvorav 904 besaaede (deraf med Rug 203, Byg 104, Havre 321, Boghvede 3, Blands d til Modenh. 81, Grontf. 64, Kartofler 95, andre Rodfrugter 33), Afgr sn. 589, Hosl t, Brak, Eng m. m. 266, Har 14, Skov 428, Moser 73, Heder 532, Veje og Byggegr. 42, Vandareal m. m. 200 Td. Kreaturhold 1898: 114 Heste, 492 Stkr, Hornkv. (deraf 280 Koer), 397 Faar, 301 Svin og 3 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 95 Td .; 13 Selvejergaarde med 43, 1 Arvef stegd. med 11, 11 F stegd. med 31, 33 hus med 8 td. Hrtk. og 6 jordlose Huse, 1/2 i F ste og Leje. Befolkningen, 1/2 1890: 369 (1801: 266, 1840: 305, 1860: 338, 1880: 358), boede i 66 Gaarde og Huse; Erhverv: 18 levede av immat. Virksomh., 227 av Jordbr., 63 av Industri, 5 av Handel, 39 av andre Erhv., 15 av deres Midler, og 2 vare under Fattigv.

Jeg Sognet Torup Kirke, S. V. for Byen, og Byerne: Torup; Hellum (Helvede, 1390: Helgem, 1405: Hi lem, 1466: Helom) med Skole, Forsamlingshus (oppf. 1897), Kobmandsforretn. og Vandv rk; Asp; Rauf. Gaarde: Tulsted, Torup-Hedegd. (Skovridergd. Under Grevsk. Lindenborg), Fr gelund (alt nevnt 1502) eller Kratgaard.

Torup S., en Sognekommune med Hovednavnet og det andre Anneks, horer under de samme distriktene, Lands- og Folketingskr. som disse samt 5. Utskriftskr. ‘395. L gd. Kirken tilhorer Grevsk. Linden.

Kirken (fordum innviet til St. Morten) best of Skib og Kor, Taarn against V. and Vaabenhus against N. Skib og Kor ere from Romanian Time of Hugne Granitkvadre pa Sokkel med Skraakant. Korbuen, til opprinnelig Vinduer og Norddoren ere bevarede. The ship has later been elevated, and the vaults are built-in. Taarnet er forneden av Kvadre, foroven av butikken, gule Mursten i Munkeskifte (paa Muren staar: C. H. V. S. og 1785); Tarnrummet, skilt fra Skibet, brukes som Materialhus. Vaabenhuset er nyt. Alterbord av Granit. Altertavle i Ren ssancestil fra 1641 med Navnet Margr. Sandberg og til Vaabener. Kalk fra 1593, sk nket av Iver Juul til Villestrup og Fru Marine Maltesdatter. Romansk Granitdobefont med en Lovefigur. Pr dikestol fra 1641 med samme Vaaben som Altertavlen.

Tulsted ejedes 1599 av Chrf. Kruse, der 1626 solgte den til sin Svigerdatter Fru Sophie Sandberg, � 1649, who seems to have sold it to his sister. Margr. Sandberg, etter hvis dod 1647 hendes Brodre solgte T. til Hr. Mogens Kaas, hvis datter, jfr. Ide K. ejede den 1667. Hennes Arvinger var hennes Broderborn Fred. K. og Sidsel K. Den forste Halvpart gikk i Arv til 2 Sostre Else og Susanne K., som sist 1699 fikk Skode pa Sosterens Part (2 1/2 Td. Hrtk.). Sidsel Kaas ‘ gtef lle Amtmand Jonas Lillienschiold solgte 1689 sin Del i T. (5 1/2, Tiender 6, med Gud i alt 64 Td. Hrtk.) Til sin Svoger Etatsr. Jens Rosenheim, der straks etter solgte den til Chr. Gyldenlove for 1026 Rd., Av hvem Jfr. Susanne Kaas (� 1731) 1694 kjopte denne delen. T. (67 Td. Hrtk.) Ble sa 1734 pa Auktion etter Grevinde Brockdorff til Bothkamp kjopt for 4100 Rd. av Jens Madsen Hvas, der 1755 solgte den (10, 20 og 49 Td. Hrtk.) for 9990 Rd. til Jens Jorgen Overgaard, der 1766 solgte den for 14.000 Rd. til Grev H. C. Schimmelmann, hvorefter den 1781 lagdes under Grevskabet Lindenborg. Na er den Arvef ste under det.

Paa Tulsted Mark, pa Kapelbakken, er der Levninger av et kapel, som nevnes i et Dokum. fra 1494. Sagnet har Uret, til det la Sten fra Kapellet blir benyttet til oppforelsen av Egholm Slot (se S. 481).

Ved Torup er der fredlyst til anselige Gravhoje.

Madum So, 118 F. o. Havet, has not really visible drainage, as the drain towards N. to Lindenborg Aa is produced by humanity and only works at Hojvande. Derimod har man ment pa Soen har underjordisk Avlob til den mot S. liggende Blaakilde (se S. 496).

Hellum By har gitt Herredet Navn; Der finnes ingen minnesmerke om et Tingsted i N rheten.